W zakresie wykonywanych usług mieszczą się następujące czynności:

 1. PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
 • organizacja księgowości, stworzenie polityki rachunkowości
 • wprowadzanie dokumentów księgowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy.

Usługa ta obejmuje stały nadzór doradcy podatkowego w zakresie:

 • analizy zdarzeń gospodarczych pod katem ich skutków na gruncie prawa podatkowego krajowego oraz  międzynarodowego,
 • analizy i optymalizacji obciążeń podatkowych firmy,
 • prowadzenie konsultacji oraz udzielanie wyjaśnień,
 • weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych z udziałem biegłego rewidenta.
 1. PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW I POZOSTAŁYCH EWIDENCJI:
 1. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

Obejmuje prowadzenie przez Kancelarię  następującej dokumentacji podatkowej

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji wyposażenia,
 • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.
 1. Ryczałt Ewidencjonowany:

Obejmuje  prowadzenie przez Kancelarię  następującej dokumentacji podatkowej:

 • ewidencji ryczałtu,
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.
 1. OBSŁUGA KADROWA ZUS
 • przygotowywanie list płac
 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS
 • elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • inne czynności wynikające z przepisów prawa

Ceny uzależnione są między innymi od:

 • ilości dokumentów księgowych
 • formy organizacyjnej firmy
 • liczby zatrudnionych pracowników.